Tlačivá a dokumenty

Predprimárne vzdelanie dieťa podľa § 16 ods. 2 zákona č. 245/2008 Z. z. zákona o výchove
a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov získa absolvovaním posledného ročníka vzdelávacieho
programu odboru vzdelávania v materskej škole.
S účinnosťou od 1. januára 2021 je dokladom o získanom predprimárnom stupni vzdelania
osvedčenie o získaní predprimárneho vzdelania.

V školskom roku 2021/2022 materská škola vydáva osvedčenie všetkým deťom,
ktoré plnili povinné predprimárne vzdelávanie, povinne.

 

  • Žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie v SMŠ Best friends nursery na školský rok 2022/2023 TU
  • Dotazník zdravotného stavu dieťaťa TU
  • Vyhlásenie 2% z daní TU