Prijímanie detí

Zápis 2024/2025

Na predprimárne vzdelávanie sa prijíma dieťa od troch rokov veku. Pre dieťa, ktoré dosiahne päť rokov veku do 31. augusta 2024, je predprimárne vzdelávanie povinné.

Predprimárne vzdelanie získa dieťa absolvovaním posledného roka vzdelávacieho programu odboru vzdelávania v materskej škole. Dokladom o získanom stupni vzdelania je osvedčenie o získaní predprimárneho vzdelania.

Na základe Usmernenia k prijímaniu detí do materskej školy, ktoré vydalo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu vyhlasujeme Zápis na nový školský rok 2024/2025

v termíne od 1.5.2024 – 31.5.2024.

Uvádzame podmienky prijatia dieťaťa do Súkromnej materskej školy Best friends nursery na nový školský rok 2024/2025 :

Podľa § 59 ods. 2 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „školský zákon“) sa na predprimárne vzdelávanie v materskej škole prednostne prijímajú:

  • deti, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné, t.j. deti, ktoré dosiahnu päť rokov veku do 31. augusta príslušného kalendárneho roka vrátane
  • deti, ktoré majú právo na prijatie na predprimárne vzdelávanie, t. j. deti, ktoré dovŕšia 4 roky do 31. augusta príslušného kalendárneho roka vrátane

 

  • Žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie nájdete tu : Žiadosť

 

  • Postup doručenia vyplneného tlačiva žiadosti : v termíne do 31.5.2024 môžu vyplnené tlačivo žiadosti zákonní zástupcovia zaslať klasickou poštou, prípadne vhodiť do schránky SMŠ, alebo doručiť vyplnené tlačivo žiadosti osobne. V prípade osobného doručenia je nutné vopred si telefonicky dohodnúť termín doručenia.