Ako pracujeme

Súkromná materská škola Best friends nursery vychováva formou harmonického a domáceho prostredia  s dôrazom na upevňovanie jazykovej gramotnosti pomocou aktivít a činností spojených s angličtinou, ktorá je súčasťou každého dňa.  Prístup pedagógov vytvára v deťoch pocit pohody a chuti chodiť do škôlky. Deti citlivo a empaticky uvádzame do vekovo zmiešaného kolektívu, kde sa učia vzájomnej úcte k sebe i k svojmu okoliu. Zameriavame sa na osobnostnú charakteristiku a špecifiká, na jedinečnosť dieťaťa, umocňujeme rozvoj inteligencie a sociálnych zručností dieťaťa. Deti vedieme k samostatnosti a zodpovednosti.  Kladieme dôraz na slušné správanie a rešpekt. Pre každé dieťa chceme vytvoriť podnetné prostredie pre jeho optimálny rozvoj po všetkých stránkach, ktoré sú príznačné predškolskému obdobiu. Súčasťou našej práce je individuálny prístup ku každému dieťaťu na základe jeho fyzických a psychických schopností. V rámci výchovno-vzdelávacieho procesu sa venujeme aj integrácii a pracujeme s deťmi so špeciálno-výchovno-vzdelávacími potrebami. Chceme viesť deti k tolerancii a uznávaniu hodnôt iných krajín a iných kultúr. Pri práci sa opierame o štátny vzdelávací program SR, ako aj o vlastný vzdelávací program s názvom „Priateľstvo vzdeláva a rozvíja detský svet“.

Našou prioritou je, okrem výchovy a vzdelávania detí, aj aktívna spolupráca s rodičmi, pričom kladieme dôraz na to, aby priateľské vzťahy vznikali nielen medzi deťmi, ale aj medzi rodičmi  a personálom SMŠ  navzájom.

 

 

Ako vyzerá náš deň

Od vstupu do triedy má dieťa  možnosť venovať sa voľným hrám, rozvíjať vlastnú kreativitu a upevňovať vzájomné vzťahy. Našou prioritou je dodržiavanie základných hygienických návykov a zdravé stravovanie. Počas desiaty a olovrantu SNACK TIME ponúkame deťom širší výber ovocia a zeleniny na SHARING PLATE a učíme tým deti rozdeliť sa. Nezabúdame aj na rozvoj a rozširovanie slovnej zásoby, ktoré sa uskutočňuje hlavne pri činnosti nazvanej SPEAKING TIME. Hrubú motoriku a rozvoj pohybového aparátu precvičujeme pri každodenných ranných rozcvičkách. Počas hlavnej činnosti dňa sa deti striedavo venujú rôznym didaktickým aktivitám na základe tém, veku a stupňa rozvoja. Pri READING TIME deti spoznávajú rôzne knihy v slovenskom a anglickom jazyku. Na čerstvom vzduchu sú deti dvakrát denne, ak to poveternostné podmienky dovoľujú. Veľmi dôležitou časťou dňa je oddych NAP TIME, kedy deti načerpávajú nové sily na ďalšie aktivity. Počas FREE PLAY, kým sa deti hrajú podľa vlastného výberu, sledujeme a diagnostikujeme vyjadrovanie, komunikáciu, maniere a celkové napredovanie dieťaťa jednotlivo.

 

Motto nášho vzdelávacieho programu „Priateľstvo vzdeláva a rozvíja detský svet“

Priateľstvo vzdeláva a rozvíja detský svet ako aj každého z nás. Pri hre a vytváraní priateľstiev dieťa prejavuje svoje schopnosti a možnosti, ktoré je treba vyzdvihnúť. Vďaka priateľstvu sa deti učia riešiť rôzne situácie, ako napríklad byť milý, podeliť sa, pomôcť, potešiť sa s niekým, poľutovať niekoho a podobne. Vytváranie medziľudských vzťahov a slušné správanie vedie deti k poznatkom potrebných do budúcnosti.

 

 

Personál pedagogický 

Andrea Bezeková Tačárová (riaditeľka SMŠ, triedna učiteľka zelenej triedy, lektor AJ)

 Po ukončení Gymnázia vo Vranove nad Topľou som učila v obci Soľ a taktiež v obci Sečovská Polianka predmety na prvom a na druhom stupni. Práca učiteľky ma veľmi napĺňala a tým, že som človek, ktorý chce priniesť niečo nové, prijala som ponuku práce a štúdia v zahraničí. Počas dvanásťročného pôsobenia vo Veľkej Británii som získala veľa skúseností pri práci s deťmi a pedagogické vzdelanie, ktoré momentálne uplatňujem v SMŠ.  Absolvovala som NCFE CACHE Level 3 Diploma pre učiteľstvo v MŠ, CACHE in care, health and education Diploma, Cambridge English Entry level 2,3 Certificate, Paediatric Infant&Child First Aid Level 3. Popri práci a štúdiu v zahraničí  som sa starala aj o vlastné dve malé deti, pri ktorých som mohla naplno uplatňovať svoje nové skúsenosti. Práve tam vznikol môj sen o materskej škole, ktorý sa po náročnom procese stal skutočnosťou a už dnes sa usilujem dať pri práci s deťmi svoje maximum.

Ako lektor AJ si dovolím podotknúť, že pobyt v anglicky hovoriacej krajine je najlepšia príležitosť pre zdokonalenie sa v cudzej reči, jej výslovnosti a spoznaní hovorenej angličtiny ako takej. Kvalifikácia alebo skúsenosti učiteľa anglického jazyka by mali byť založené aj na pravidelných rozhovoroch s rodeným hovorcom (native speakerom), alebo pobytom v danej krajine. Dvanásťročné pôsobenie vo Veľkej Británii ma podnietilo k napísaniu a realizácii vlastnej metódy výučby AJ pod názvom „Understanding“ (Osvojovanie si hovorenej angličtiny v predškolskom veku).  Angličtina je zábavná a zaujímavá a jej učenie zameriavame na opakujúce sa rituály denného režimu, ktorým deti najprv porozumeli v domácom jazyku – čas olovrantu, čítania, hrania sa, cvičenia a pod. a potom sme tieto činnosti spojili s anglickým jazykom. Opakovaním slov a fráz v anglickom jazyku na dennej báze sa deti učia vnímať cudzí jazyk podobne ako rodný jazyk a nevnímajú ho odlišne a stresujúco.

Veronika Bezeková (triedna učiteľka žltej triedy)

Tak ako aj mňa inšpirovali moji učitelia, tak aj ja chcem svojou zanietenosťou spraviť svet lepším a mojou prácou inšpirovať ďalších.  S radosťou sa zapíšem do stoviek malých srdiečok osobne. Po ukončení strednej odbornej školy pedagogickej v Prešove som polemizovala akým učiteľom vlastne chcem byť. Mojou najväčšou túžbou je ísť na deti s láskou, lebo tej nie je nikdy dosť. Vychovať nielen odborníkov či vzdelancov, ale aj inteligentné a empatické osobnosti ochotné pomôcť. Verím, že to svojou svedomitou prácou dosiahnem.

 

Jana Štegerová (pedagogický asistent)

Moje povolanie je mojou záľubou. Ukončila som SPSA EBG v Humennom a som učiteľka s 10 ročnou praxou. Táto práca mi umožňuje využiť moje vedomosti a doterajšie schopnosti. Viem, že každé dieťa je jedinečné, nie je to vec, ale je to človek, ktorého treba rozvinúť. Ako pedagogický asistent pomáham deťom pri bežných činnostiach, edukačných aktivitách, či hrách. Každé objatie, či úsmev od detí, je pre mňa darom. To oni sú tým klenotom, ktorý treba chrániť.

 

Mgr. Michaela Nemčíková (školská špeciálna pedagogička)

 

Už ako malé dievčatko  som snívala o práci pani učiteľky. Odbor špeciálna pedagogika som vyštudovala na Pedagogickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Počas štúdia na vysokej škole som pracovala v materskej škole ako pedagogický asistent, kde som mala možnosť pracovať nielen s intaktnými, ale aj postihnutými deťmi.  Preto sa mojim snom stalo po ukončení štúdia byť špeciálnou pedagogičkou v materskej škole, aby som mohla naďalej pomáhať deťom so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami už počas ich prvotného kontaktu so školou a tak uľahčiť  ich začlenenie do bežného kolektívu intaktných detí.

 

Personál nepedagogický

Monika Hricová (pomocný vychovávateľ)

Práca pomocného vychovávateľa ma napĺňa radosťou. Mojim poslaním je pomáhať pri adaptácii detí na prostredie materskej školy či udržiavaní pozornosti detí počas predprimárneho vzdelávania. Deťom so ŠVVP pomáham lepšie zvládať bežné činnosti zabezpečujúce životosprávu a individuálnym prístupom pri vzdelávacích aktivitách. Odmena za to je možnosť vidieť, ako napredujú.

 

Výhody našej SMŠ

 • SMŠ zaradená do siete škôl a školských zariadení SR
 • SMŠ pre deti od 2 do 6 rokov
 • deti vieme prijať aj v priebehu školského roka, pokiaľ nám to kapacitné možnosti dovoľujú
 • nosenie rovnošaty
 • dvojtriedna SMŠ
 • menej detí v triedach
 • pani učiteľky majú dostatočný priestor sa deťom venovať individuálne
 • každý deň pani učiteľky podávajú report o prežitom dni Vášho dieťaťa
 • šťastie, bezpečie, pohoda a spokojnosť detí na prvom mieste
 • zameranie na emocionálnu inteligenciu, ktorá je základom úspešného života
 • dôraz na vštepovanie základov slušného správania a rešpektu
 • skúsený, milý a kvalifikovaný personál
 • kvalitné a nové zariadenie s domácou atmosférou
 • spolupráca s rodičmi na vysokej úrovni
 • vyučovanie anglického jazyka na dennej báze
 • krúžková činnosť
 • využívanie teórie Dr. Marie Montessori
 • školský špeciálny pedagóg
 • prevádzka otvorená aj cez letné prázdniny
 • ponúkame individuálny adaptačný proces s ohľadom na osobitnosť dieťaťa v spolupráci s rodičmi

 

Frázy a slovíčka v anglickom jazyku, ktoré sme sa naučili a ktoré si opakujeme

PLEASE prosím, THANK YOU ďakujem, SNACK TIME desiata a olovrant, LUNCH TIME obed, YOU ENJOY dobrú chuť, SHARING PLATE tanier s ovocím a zeleninou, z ktorého sa delíme a núkame, HELLO ahoj, GOOD BYE alebo BYE BYE dovidenia, SEE YOU SOON uvidíme sa čoskoro, SEE YOU TOMORROW uvidíme sa zajtra, HANDS UP ruky hore, HANDS DOWN ruky dole, RUN bežať, JUMP skákať, STAND UP postaviť sa, SIT DOWN sadnúť si, SHARE deliť sa, READING TIME čítame si, SPEAKING TIME rozprávame sa, COW krava, SHEEP ovca, HORSE kôň, GOAT koza, CAT mačka, DOG pes, DUCK kačka, PIG prasa, YELLOW žltá, RED červená, GREEN zelená, BLUE modrá, WHITE biela, BROWN hnedá, PURPLE fialová, PINK ružová, ORANGE oranžová, BLACK čierna, MY moje, BODY telo, HEAD hlava, NECK krk, SHOULDERS ramená, ARMS ruky, HANDS dlane, FINGERS prsty na rukách, LEGS nohy, KNEES kolená, TOES prsty na nohách, FEET chodidlá, EYES oči, NOSE nos, EARS uši, MOUTH ústa, SMELL ovoňať, to SEE vidieť, SIGHT zrak, TASTE chutnať, HEAR počuť, HEARING sluch,  SOUND zvuk, TOUCH dotknúť sa, COLD studený, WARM teplý, SOFT mäkký, HARD tvrdý, GIRL dievča, BOY chlapec, HAIR vlasy, SQUIRREL veverička, DEER jeleň, HEDGEHOG ježko, BEAR medveď, FOX líška, WOLF vlk, OWL sova, FOREST les, TREE strom, LEAF list, ANIMALS zvieratá, ONE jeden, TWO, dva, THREE tri, FOUR štyri, FIVE päť, CHILDREN deti, LITTLE malý, FRIENDS priatelia, RIGHT pravá, LEFT ľavá, STAR hviezda, BREAD chlieb, CARROT mrkva, CUCUMBER uhorka, APPLE jablko, WELCOME vitaj, SOCKS ponožky, SHOES topánky, T-SHIRT tričko, TROUSERS nohavice, JUMPER mikina, JACKET bunda, VEST tielko, SLIPPERS papuče, CARDIGAN sveter, DRESS šaty, MUMMY mamka, DADDY ocko, FAMILY rodina, SISTER sestra, BROTHER brat, GRANDMA babka, GRANDPA dedko, HOUSE dom, I AM A BOY ja som chlapec, I AM A GIRL ja som dievča, MY NAME IS … moje meno je …, I AM FROM SLOVAKIA/VRANOV… ja som zo Slovenska/Vranova…,  SPRING jar, SUMMER leto, AUTUMN jeseň, WINTER zima, FOUR štyri, SEASONS ročné obdobia, SNOW sneh, SNOWFLAKE snehová vločka, SNOWMAN snehuliak, FLOWER kvet, GRASS tráva, RAINBOW dúha, SWIMMING DRESS plavky, POOL bazén, SUN slnko, RAIN dážď, COLOURFULL farebný, LEAVES lístie, SHAPE tvar, SHAPES tvary, CIRCLE kruh, RECTANGLE obdĺžnik, SQUARE kocka, TRIANGLE trojuholník, STAR hviezda, DIAMOND diamant, BOOK kniha, PAGE strana, PICTURE obrázok, PICTURES obrázky, WRITER spisovateľ, LIBRARY knižnica, BIG veľký, SMALL malý, TOWN mesto, COUNTRY krajina, SUN slnko, HOLIDAY prázdniny, PARENTS rodičia, DAY deň, CAR auto, TRAIN vlak, SHIP loď, SCOOTER kolobežka, BIKE bicykel, BUS autobus, LEAF list, ANIMAL zvieratko, BIG veľký, SMALL malý, HAPPY šťastný, SAD smutný, CRYING plače, SMILING usmievavý, ANGRY nahnevaný, BUILDING A SNOWMAN stavanie snehuliaka, SANTA CLAUS Mikuláš, ANGEL anjel, SNOW sneh, PRESENT darček, LETTER list, CHRISTMAS Vianoce, CHRISTMAS TREE vianočný stromček, CHRISTMAS DECORATION vianočná výzdoba, DEVIL čert, SLED sane, REINDEERS soby, CHRISTMAS LIGHTS vianočné svetielka, STAR hviezda, CHRISTMAS BOOK vianočná kniha, MAGIC čarovný, UNDER pod, ON na, BEHIND za, BESIDE vedľa, ON TOP na vrchu, GARDEN záhrada, GARDENER záhradník, SUN slnko, GRASS tráva, GARDENING GLOVES rukavice, BOOTS gumáky, WATERING CAN krhla, FLOWERS kvety, EARTH zem, FOREST les, WATER voda, RECYCLE recyklovať, GLASS sklo, PLASTIC plast, METAL kov, PAPER papier, WASTE odpad, RHINO nosorožec, HIPO hroch, LION lev, CROCODILE krokodíl, MONKEY opica, ELEPHANT slon, GIRAFE žirafa, ZEBRA zebra, DAY deň, KISS bozk, HUG objať, I LOVE YOU ľúbim ťa, TRANSPORT doprava, CAR auto, TRAIN vlak, BIKE bicykel, AIRPLANE lietadlo, BOAT loď, COUNTRY krajina, TOWN mesto, CITY veľké mesto, SLOVAKIA Slovensko, HOUSE dom, HOSPITAL nemocnica, SHOP obchod, FIRE STATION požiarnická stanica, POLICE STATION policajná stanica, POST OFFICE pošta, TIME čas, DAY deň, NIGHT noc, SUN slnko, MOON mesiac, STARS hviezdy, WEEK týždeň, BREAKFAST raňajky, LUNCH obed, DINNER večera, CLOCK hodiny, WATCH náramkové hodinky, TOOTHBRUSH zubná kefka, TOOTHEPASTE zubná pasta, CUP pohár, WATER voda, BATHROOM kúpeľňa, SOAP mydlo, SAFE bezpečné, UNSAFE nebezpečné, DO NOT TOUCH nedotýkajte sa, HOT horúce, WORK práca, DOCTOR lekár, FIREFIGHTER hasič, POLICEMAN policajt, TEACHER učiteľ, CHEF kuchár, BUILDER stavbár, CLEANER upratovačka, HAIRDRESSER kaderníčka, FARMER farmár, EAT jesť, DRINK piť, EXERCISE cvičiť, HEALTHY PLATE zdravý tanier, SLEEP spať, WASH umyť, HAPPY šťastný, NEW nový, YEAR rok, FIREWORKS ohňostroj, FAMILY rodina, CHRISTMAS Vianoce, REST oddych, WINTER SPORTS zimné športy, SKIING lyžovanie, ICE SKATING korčuľovanie, PLAY HOCKEY hrať hokej, SKI JUMPING skok na lyžiach, SNOWBOARDING snowbordovanie,  SLEDDING sánkovanie, WINTER HAT zimná čiapka, WINTER COAT zimná bunda, WINTER BOOTS snehule, GLOVES rukavice, SCARF šál

Deti sa učia porozumieť  základným otázkam a odpovedať na nich. Ide im to skvele 🙂

What is your name? My name is ……..

How are you? I am fine, thank you.

Where are you from? I am from Slovakia.

How old are you? I am six, five, four, three, two.

What colour is it?

What is it/this?