Školský špeciálny pedagóg

Mgr. Michaela Nemčíková 

Konzultácie na základe vopred dohodnutého termínu, kontaktovať na školskom  tel. čísle 0908 579 922  alebo na mailovej adrese nemcikovassp@gmail.com . 

Konzultačné hodiny:

Pondelok 8.00-9.00 hod.

Štvrtok 14.00-15.00 hod.

 

 

Špecifiká práce ŠŠP v materskej škole: 
1. príprava detí so zdravotným znevýhodnením na vstup do základnej školy,
2. aktívne sa zúčastňuje prijímania nových detí a pri ich adaptácii na nový kolektív MŠ,
3. realizuje individuálnu a skupinovú špeciálnopedagogickú intervenciu na rozvoj komunikačných, intelektových, sociálnych schopností a zručností,
4. úzko spolupracuje s rodičmi detí a pedagogickými zamestnancami školy.