Školský špeciálny pedagóg

Školský špeciálny pedagóg Mgr. Michaela Nemčíková – podľa potreby na základe vopred dohodnutého termínu môžete ma kontaktovať na školskom

tel. čísle 0908 579 922   alebo na mailovej adrese mn.nemmi@gmail.com

 

Pracovná doba od 7.30 – 15. 30 

 

Konzultačné hodiny

Utorok  14.30 – 15. 30

Štvrtok  7.30 – 8.30

 

Náplň práce školského špeciálneho pedagóga

Školský špeciálny pedagóg vykonáva odbornú a poradenskú  činnosť, podieľa sa na výchovno-vzdelávacom procese vo vypracovaní individuálnych plánov pre integrovaných žiakov. Sleduje psychický vývin žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. Monitoruje sociálne vzťahy  týchto žiakov v  triede a následne intervenuje v spolupráci s triednym učiteľom a ostatnými vyučujúcimi. Poskytuje konzultácie, rady, odborné poradenstvo pedagógom, rodičom a žiakom. Rieši problémy v učení, v správaní počas vyučovania. Komunikuje s triednym učiteľom a ostatnými vyučujúcimi. Monitoruje deti v materskej škole a v prípravnom ročníku a na základe včasnej diagnostiky informuje rodičov o školskej zrelosti a pripravenosti detí na vstup do ZŠ.

Špeciálno-pedagogická diagnostika a rediagnostika – komplexná špeciálno-pedagogická diagnostika detí so ŠVVP so zameraním na úroveň a schopnosti jedinca v oblasti motoriky (hrubej,
jemnej), grafomotoriky a kresby, laterality, sebaobslužných zručností, komunikačných schopností a ich narušení, úroveň rozumových schopností vo vzťahu k možnostiam vzdelávania i úroveň citovej a sociálnej oblasti osobnosti vo vzťahu k okoliu. Určovanie špeciálno-pedagogickej diagnózy, načrtnutie prognózy a vyvodenie adekvátnych reedukačných postupov s ich kontrolou v čase.