Verejné obstarávanie

Zákazka s nízkou hodnotou : *Výstavba detských jaslí vo Vranove nad Topľou*

Výzva na predloženie ponuky
Príloha č. 1 Projektová dokumentácia
Príloha č. 2 Výkaz výmer _ zadanie
Príloha č. 3 Návrh na plnenie kritéria

Zmluva o dielo, zverejnená dňa 12.04.2021

Zmluva o dielo

Zoznam subdodávateľov

Poistná zmluva

Rozpočet

Zmluva o poskytovaní služieb “Stavebný dozor”

Zmluva stavebny dozor

priloha

Zmluva o dielo “Projektová dokumentácia”

zmluva o dielo (2)

Kúpna zmluva “Interiérové zariadenie”

Kupna zmluva

Prílohy