Verejné obstarávanie

Projekt „Rozšírenie kapacít Súkromnej materskej školy Best friends nursery“

Zmluva o dielo „zhotovenie diela – stavby“

Zmluva o dielo – zhotovenie diela

Zmluva o dielo „projektová dokumentácia“ zverejnená dňa 6.10.2023

Zmluva o dielo – Projektová dokumentácia

 

Zákazka s nízkou hodnotou : *Výstavba detských jaslí vo Vranove nad Topľou*

Výzva na predloženie ponuky
Príloha č. 1 Projektová dokumentácia
Príloha č. 2 Výkaz výmer _ zadanie
Príloha č. 3 Návrh na plnenie kritéria

Zmluva o dielo, zverejnená dňa 12.04.2021

Zmluva o dielo

Zoznam subdodávateľov

Poistná zmluva

Rozpočet

Zmluva o poskytovaní služieb „Stavebný dozor“

Zmluva stavebný dozor

Príloha

Dodatok č.1 k Zmluve

Dodatok č.2. k Zmluve

Dodatok č. 3 k Zmluve

Zmluva o dielo „Projektová dokumentácia“

Zmluva o dielo (2)

Príloha posledná strana

Kúpna zmluva „Interiérové zariadenie“

Kúpna zmluva

Prílohy