Oznamy

Školský rok 2023/2024 👍🧩

eTwinning projekt „Colour Travellers“

 

Individuálny profesijný rozvoj pedagogických a odborných zamestnancov je hradený z mechanizmu Plánu obnovy a odolnosti Slovenskej republiky

V pondelok 4. septembra 2023 sa tešíme na všetky naše deti 🙂

Informácie k nástupu

→ aktuálne zloženie tried v šk. roku 2023/2024 bude k dispozícii na nástenkách počas týždňa,

→ za každé dieťa, v prvý deň nástupu do SMŠ predkladá zákonný zástupca Vyhlásenie o bezinfekčnosti,

→ nové deti zadelené do žltej triedy  začínajú adaptačným týždňom,

→ v budove SMŠ sa zákonný zástupca zdržiava čo najkratšiu dobu,

→ žiadame zákonných zástupcov, aby si prečítali najnovšie oznamy na nástenke, ktoré sa týkajú organizačných pokynov počas školského roka 2023/2024.