Kategórie: Súkromná materská škola Best friends nursery

Prijímanie detí

Zápis 2024/2025 Na predprimárne vzdelávanie sa prijíma dieťa od troch rokov veku. Pre dieťa, ktoré dosiahne päť rokov veku do 31. augusta 2024, je predprimárne vzdelávanie povinné. Predprimárne vzdelanie získa dieťa absolvovaním posledného roka vzdelávacieho programu odboru vzdelávania v materskej škole. Dokladom o získanom stupni vzdelania je osvedčenie o získaní predprimárneho vzdelania. Na základe Usmernenia… Read more »

Zobraziť

Oznamy

Súkromná materská škola Best friends nursery – príjemca podpory realizuje projektový zámer Zelená škôlka Projektový zámer  je realizovaný s finančnou podporou  Zeleného vzdelávacieho fondu 5/2023 formou dotácie z Environmentálneho fondu Zelený vzdelávací fond   Oznam – CHRÍPKOVÉ PRÁZDNINY V zmysle Metodického usmernenia č. 15/2005-R z 31.10.2005 a Vnútorného predpisu na vykonávanie opatrení na predchádzanie epidémie chrípky v školských… Read more »

Zobraziť

Ako pracujeme

Súkromná materská škola Best friends nursery vychováva formou harmonického a domáceho prostredia  s dôrazom na upevňovanie jazykovej gramotnosti pomocou aktivít a činností spojených s angličtinou, ktorá je súčasťou každého dňa.  Prístup pedagógov vytvára v deťoch pocit pohody a chuti chodiť do škôlky. Deti citlivo a empaticky uvádzame do vekovo zmiešaného kolektívu, kde sa učia vzájomnej… Read more »

Zobraziť