Ako pracujeme

AKO PRACUJEME

Naším poslaním je venovať lásku, starostlivosť a čas tým, ktorí sú našou budúcnosťou….deťom.

Naším cieľom je, aby sa Vaše deti naučili spoznávať zaujímavý svet okolo seba v kvalitnom, modernom a  harmonickom prostredí.

Deti citlivo a empaticky uvádzame do vekovo zmiešaného kolektívu, kde sa učia vzájomnej úcte k sebe i svojmu okoliu.

Nenútenou formou ich učíme samostatnosti (stolovanie, hygiena, sebaobslužné činnosti…), pričom sa zameriavame na osobnostnú charakteristiku, špecifiká a jedinečnosť dieťaťa. Umocňujeme rozvoj inteligencie a sociálnych zručností dieťaťa. Kladieme dôraz na slušné správanie – citovú výchovu a dobré maniere.

Pri práci sa opierame o týždenný plán, ktorý zahŕňa jednotlivé výchovné zamestnania:

Pondelok: Telesná výchova (zdravotné cviky, rozvoj chôdze, zdokonaľovanie chôdze, podávanie a hádzanie ľahkých predmetov, otužovanie…)

Utorok: Rozumová výchova (oboznamovanie sa s okolitým životným prostredím, oboznamovanie sa s prírodou, rozvíjanie vnímania, pozornosti, rozvíjanie pamäti a predstavivosti, rozvíjanie aktívnej reči..)

Streda: Pracovná výchova (rozvoj samostatnosti, hra s materiálom, hra s plastelínou, hra s pieskom, napodobňovacia hra, konštruktívna hra…)

Štvrtok: Hudobná výchova ( sluchová výchova, počúvanie spevu a hudby, spev, hudobno-pohybová výchova, inštrumentálna činnosť )

Piatok: Výtvarná výchova (obsažná čmáranina s prechodom ku znakovej kresbe, maľovanie, otláčanie, znaková kresba…)

Počas výchovných zamestnaní sa deti striedavo venujú rôznym aktivitám na základe aktuálnych tém, veku a stupňu rozvoja.

Pri práci sa inšpirujeme aj vzdelávacím programom našej Súkromnej materskej školy Best friends nursery s názvom „ Priateľstvo vzdeláva a rozvíja detský svet.“

 

Mgr. Beáta Bronišová (vedúca zariadenia, opatrovateľka)

Po ukončení Gymnázia vo Vranove n./T. som pokračovala v magisterskom štúdiu na Fakulte humanitných vied UKF v Nitre – odbor sociálna a osvetová práca. Popri štúdiu som absolvovala rozširujúce pedagogické vzdelanie, ukončené štátnou skúškou z pedagogiky – pedagogické minimum. Nasledujúce roky som pôsobila v charitatívnej sociálnej oblasti, ako vedúca zariadenia sociálnych služieb a odborný garant KC. V jasličkách LBFN pracujem od ich vzniku a je mi cťou podieľať sa na tvorbe tohto úžasného miesta. Sama som hrdou mamou troch dospievajúcich detí . Práve pri ich výchove som si naplno uvedomila, že práca s najmenšími ma vnútorne hlboko napĺňa. Veľmi rada pozorujem detskú bezprostrednosť, úprimnosť. Tu vidím, že čas a energia, ktorú do práce investujem má zmysel, keďže deti sú učenlivé, zvedavé , vďačné za pozornosť a zo dňa na deň múdrejšie a múdrejšie…Denne ma učia tešiť sa z maličkostí, brať život viac s ľahkosťou a bezprostrednosťou im vlastnou. Jednoducho sa pri nich vždy môžem aj ja znova aspoň na chvíľu stať „dieťaťom“.

Pri svojej práci sa riadim krédom: „ Dieťa nie je nádoba, ktorú treba naplniť, ale pochodeň, ktorú treba zapáliť “

 

Andrea Bezeková Tačárová (manažér kvality, lektor AJ)

Ako lektor AJ si dovolím podotknúť, že pobyt v anglicky hovoriacej krajine je najlepšia príležitosť pre zdokonalenie sa v cudzej reči, jej výslovnosti a spoznaní hovorenej angličtiny ako takej. Kvalifikácia alebo skúsenosti učiteľa anglického jazyka by mali byť založené aj na pravidelných rozhovoroch s rodeným hovorcom (native speakerom), alebo pobytom v danej krajine. Dvanásťročné pôsobenie vo Veľkej Británii ma podnietilo k napísaniu a realizácii vlastnej metódy výučby AJ pod názvom „Understanding“ (Osvojovanie si hovorenej angličtiny v predškolskom veku).  Angličtina je zábavná a zaujímavá a jej učenie zameriavame na opakujúce sa rituály denného režimu, ktorým deti najprv porozumeli v domácom jazyku – čas olovrantu, čítania, hrania sa, cvičenia a pod. a potom sme tieto činnosti spojili s anglickým jazykom. Opakovaním slov a fráz v anglickom jazyku na dennej báze sa deti učia vnímať cudzí jazyk podobne ako rodný jazyk a nevnímajú ho odlišne a stresujúco.

 

Andrea Krasuľová (opatrovateľka)

Práca s deťmi je krásna, no nie vždy ľahká, keďže som aj ja matkou dvoch detí. Počas svojho predchádzajúceho pôsobenia som mala možnosť pracovať s deťmi v materskom centre Slniečko vo Vranove nad Topľou. Po ukončení štúdia na SSOŠP v Humennom som dostala ponuku pracovať ako pedagogický asistent v SMŠ, odkiaľ som neskôr prestúpila na pozíciu opatrovateľka detí v jasličkách Little Best friends nursery. Pri svojej práci sa držím kréda: „ Jediný spôsob, ako byť skutočne spokojný, je veriť, že to, čo robíte, je skvelá práca. A jediný spôsob, ako robiť skvelú prácu, je milovať to, čo robíte.“

 

Petra Verčimáková (opatrovateľka)

Som mamou dvoch detí a pri ich výchove som si uvedomila, že pracovať s deťmi a byť  TU PRE NICH  začína byť mojou čoraz silnejšou túžbou.
Až sa sen stal skutočnosťou a dostala som možnosť nastúpiť do detských jaslí Little Best friends nursery ako opatrovateľka detí. Po nástupe do jasličiek som absolvovala akreditovaný kurz opatrovania detí. Každý deň v práci je pre mňa prínosom. Je úžasné vidieť tie malé bytosti a ich pokroky. Mojou prioritou je, aby sa cítili čo najpríjemnejšie a hlavne ľúbené, pochopené, rešpektované.
„Učte svoje deti, že sú jedinečné. Nebudú cítiť tlak, aby boli ako ostatní.“  (Cindy Cashman)

 

Júlia Škárová (opatrovateľka)

Ešte pred ukončením SOŠ pedagogickej školy som vedela, že sa budem uberať smerom k práci s deťmi. Pracovala som 4 roky v jasliach. Každý deň strávený s deťmi neberiem ako prácu, ale ako poslanie. Je úžasné pozerať ako sa pod vašimi rukami formuje detská osobnosť a všetky nové zručnosti, ktoré sa naučia, spolupráca deti a vychovávateľky (pedagogického zamestnanca), spolupráca medzi deťmi. Deti sú najnežnejšie a najempatickejšie malé osôbky. Každé dieťa je jedinečná osobnosť. Čas s nimi je nenahraditeľný a vedia dať mnohokrát viac lásky a pochopenia dospelému ako dospelí medzi sebou. V neposlednom rade som mamičkou troch detí, takže blízkosť detí je to čo potrebujem či doma, alebo pri deťoch v jasliach.
Pri deťoch sa riadim mottom: „Každé dieťa je jedinečné a v každom jednom sa ukrýva potenciál urobiť svet trochu lepším miestom“.

 

AKO VYZERÁ NÁŠ DEŇ

Little Best friends nursery má vypracovaný denný režim a týždenný plán, ktorý dôsledne dodržiavame. Je podľa nás dôležité, aby si deti zvykli na pravidelnosť, ktorá sa stane oporou v ich meniacom sa svete. Na druhej strane sa flexibilne staviame k potrebám a záľubám detí, nepredvídateľným okolnostiam a výkyvom počasia a preto ukážka denného poriadku je len orientačná a nie smerodajná.