Ako pracujeme

AKO PRACUJEME

Naším poslaním je venovať lásku, starostlivosť a čas tým, ktorí sú našou budúcnosťou….deťom.

Naším cieľom je, aby sa Vaše deti naučili spoznávať zaujímavý svet okolo seba v kvalitnom, modernom a  harmonickom prostredí.

Deti citlivo a empaticky uvádzame do vekovo zmiešaného kolektívu, kde sa učia vzájomnej úcte k sebe i svojmu okoliu.

Nenútenou formou ich učíme samostatnosti (stolovanie, hygiena, sebaobslužné činnosti…), pričom sa zameriavame na osobnostnú charakteristiku, špecifiká a jedinečnosť dieťaťa. Umocňujeme rozvoj inteligencie a sociálnych zručností dieťaťa. Kladieme dôraz na slušné správanie – citovú výchovu a dobré maniere.

Pri práci sa opierame o týždenný plán, ktorý zahŕňa jednotlivé výchovné zamestnania:

Pondelok: Telesná výchova (zdravotné cviky, rozvoj chôdze, zdokonaľovanie chôdze, podávanie a hádzanie ľahkých predmetov, otužovanie…)

Utorok: Rozumová výchova (oboznamovanie sa s okolitým životným prostredím, oboznamovanie sa s prírodou, rozvíjanie vnímania, pozornosti, rozvíjanie pamäti a predstavivosti, rozvíjanie aktívnej reči..)

Streda: Pracovná výchova (rozvoj samostatnosti, hra s materiálom, hra s plastelínou, hra s pieskom, napodobňovacia hra, konštruktívna hra…)

Štvrtok: Hudobná výchova ( sluchová výchova, počúvanie spevu a hudby, spev, hudobno-pohybová výchova, inštrumentálna činnosť )

Piatok: Výtvarná výchova (obsažná čmáranina s prechodom ku znakovej kresbe, maľovanie, otláčanie, znaková kresba…)

Počas výchovných zamestnaní sa deti striedavo venujú rôznym aktivitám na základe aktuálnych tém, veku a stupňu rozvoja.

Pri práci sa inšpirujeme aj vzdelávacím programom našej Súkromnej materskej školy Best friends nursery s názvom „ Priateľstvo vzdeláva a rozvíja detský svet.“

 

Mgr. Beáta Bronišová (vedúca zariadenia, opatrovateľka)

Po ukončení Gymnázia vo Vranove n./T. som pokračovala v magisterskom štúdiu na Fakulte humanitných vied UKF v Nitre – odbor sociálna a osvetová práca. Popri štúdiu som absolvovala rozširujúce pedagogické vzdelanie, ukončené štátnou skúškou z pedagogiky – pedagogické minimum. Nasledujúce roky som pôsobila v charitatívnej sociálnej oblasti, ako vedúca zariadenia sociálnych služieb a odborný garant KC. V jasličkách LBFN pracujem od ich vzniku a je mi cťou podieľať sa na tvorbe tohto úžasného miesta. Sama som hrdou mamou troch dospievajúcich detí . Práve pri ich výchove som si naplno uvedomila, že práca s najmenšími ma vnútorne hlboko napĺňa. Veľmi rada pozorujem detskú bezprostrednosť, úprimnosť. Tu vidím, že čas a energia, ktorú do práce investujem má zmysel, keďže deti sú učenlivé, zvedavé , vďačné za pozornosť a zo dňa na deň múdrejšie a múdrejšie…Denne ma učia tešiť sa z maličkostí, brať život viac s ľahkosťou a bezprostrednosťou im vlastnou. Jednoducho sa pri nich vždy môžem aj ja znova aspoň na chvíľu stať „dieťaťom“.

Pri svojej práci sa riadim krédom: „ Dieťa nie je nádoba, ktorú treba naplniť, ale pochodeň, ktorú treba zapáliť “

 

Andrea Krasuľová (opatrovateľka)

Práca s deťmi je krásna, no nie vždy ľahká, keďže som aj ja matkou dvoch detí. Počas svojho predchádzajúceho pôsobenia som mala možnosť pracovať s deťmi v materskom centre Slniečko vo Vranove nad Topľou. Po ukončení štúdia na SSOŠP v Humennom som dostala ponuku pracovať ako pedagogický asistent v SMŠ, odkiaľ som neskôr prestúpila na pozíciu opatrovateľka detí v jasličkách Little Best friends nursery. Pri svojej práci sa držím kréda: „ Jediný spôsob, ako byť skutočne spokojný, je veriť, že to, čo robíte, je skvelá práca. A jediný spôsob, ako robiť skvelú prácu, je milovať to, čo robíte.“

 

Andrea Bezeková Tačárová (manažér kvality, lektor AJ)

Ako lektor AJ si dovolím podotknúť, že pobyt v anglicky hovoriacej krajine je najlepšia príležitosť pre zdokonalenie sa v cudzej reči, jej výslovnosti a spoznaní hovorenej angličtiny ako takej. Kvalifikácia alebo skúsenosti učiteľa anglického jazyka by mali byť založené aj na pravidelných rozhovoroch s rodeným hovorcom (native speakerom), alebo pobytom v danej krajine. Dvanásťročné pôsobenie vo Veľkej Británii ma podnietilo k napísaniu a realizácii vlastnej metódy výučby AJ pod názvom „Understanding“ (Osvojovanie si hovorenej angličtiny v predškolskom veku).  Angličtina je zábavná a zaujímavá a jej učenie zameriavame na opakujúce sa rituály denného režimu, ktorým deti najprv porozumeli v domácom jazyku – čas olovrantu, čítania, hrania sa, cvičenia a pod. a potom sme tieto činnosti spojili s anglickým jazykom. Opakovaním slov a fráz v anglickom jazyku na dennej báze sa deti učia vnímať cudzí jazyk podobne ako rodný jazyk a nevnímajú ho odlišne a stresujúco.

 

AKO VYZERÁ NÁŠ DEŇ

Little Best friends nursery má vypracovaný denný režim a týždenný plán, ktorý dôsledne dodržiavame. Je podľa nás dôležité, aby si deti zvykli na pravidelnosť, ktorá sa stane oporou v ich meniacom sa svete. Na druhej strane sa flexibilne staviame k potrebám a záľubám detí, nepredvídateľným okolnostiam a výkyvom počasia a preto ukážka denného poriadku je len orientačná a nie smerodajná.

 

DENNÝ PORIADOK 

7:00 – 8:45                  Príchod detí, privítanie, voľné hry a činnosti – FREE PLAY- deti sa hrajú podľa vlastného výberu – sledujeme správanie, komunikáciu, napredovanie dieťatka

8:45 – 9:00                 Ranné cvičenia, spoločné hry, skupinové aktivity, ranný kruh – SPEAKING TIME – rozvoj slovnej zásoby

9:00 – 9:30                 Hygiena, desiata – SNACK TIME – počas desiatej a olovrantu ponúkame deťom širší výber ovocia a zeleniny na SHARING PLATE – učíme tým deti podeliť sa

9:30 – 10:00               Výchovné zamestnania

10:00 – 11:30             Pobyt vonku, malé batoľatá spánok

11:30 – 12:00             Hygiena, obed

12:00 – 14:30             Odpočinok, poobedňajší spánok, postupné prebúdzanie – NAP TIME

14:30 – 15:00             Hygiena, olovrant – SNACK TIME

15:00 – 16:00             Voľné hry podľa záujmu detí, odchod detí domov