Ako pracujeme

AKO PRACUJEME

Naším poslaním je venovať lásku, starostlivosť a čas tým, ktorí sú našou budúcnosťou….deťom.

Naším cieľom je, aby sa Vaše deti naučili spoznávať zaujímavý svet okolo seba v kvalitnom, modernom a  harmonickom prostredí.

Deti citlivo a empaticky uvádzame do vekovo zmiešaného kolektívu, kde sa učia vzájomnej úcte k sebe i svojmu okoliu.

Nenútenou formou ich učíme samostatnosti (stolovanie, hygiena, sebaobslužné činnosti…), pričom sa zameriavame na osobnostnú charakteristiku, špecifiká a jedinečnosť dieťaťa. Umocňujeme rozvoj inteligencie a sociálnych zručností dieťaťa. Kladieme dôraz na slušné správanie – citovú výchovu a dobré maniere.

Pri práci sa opierame o týždenný plán, ktorý zahŕňa jednotlivé výchovné zamestnania:

Pondelok: Telesná výchova (zdravotné cviky, rozvoj chôdze, zdokonaľovanie chôdze, podávanie a hádzanie ľahkých predmetov, otužovanie…)

Utorok: Rozumová výchova (oboznamovanie sa s okolitým životným prostredím, oboznamovanie sa s prírodou, rozvíjanie vnímania, pozornosti, rozvíjanie pamäti a predstavivosti, rozvíjanie aktívnej reči..)

Streda: Pracovná výchova (rozvoj samostatnosti, hra s materiálom, hra s plastelínou, hra s pieskom, napodobňovacia hra, konštruktívna hra…)

Štvrtok: Hudobná výchova ( sluchová výchova, počúvanie spevu a hudby, spev, hudobno-pohybová výchova, inštrumentálna činnosť )

Piatok: Výtvarná výchova (obsažná čmáranina s prechodom ku znakovej kresbe, maľovanie, otláčanie, znaková kresba…)

Počas výchovných zamestnaní sa deti striedavo venujú rôznym aktivitám na základe aktuálnych tém, veku a stupňu rozvoja.

Pri práci sa inšpirujeme aj vzdelávacím programom našej Súkromnej materskej školy Best friends nursery s názvom „ Priateľstvo vzdeláva a rozvíja detský svet.“

Mgr. Beáta Bronišová (vedúca zariadenia, opatrovateľka)

 

AKO VYZERÁ NÁŠ DEŇ

Little Best friends nursery má vypracovaný denný režim a týždenný plán, ktorý dôsledne dodržiavame. Je podľa nás dôležité, aby si deti zvykli na pravidelnosť, ktorá sa stane oporou v ich meniacom sa svete. Na druhej strane sa flexibilne staviame k potrebám a záľubám detí, nepredvídateľným okolnostiam a výkyvom počasia a preto ukážka denného poriadku je len orientačná a nie smerodajná.

 

DENNÝ PORIADOK 

7:00 – 8:45                  Príchod detí, privítanie, voľné hry a činnosti – FREE PLAY- deti sa hrajú podľa vlastného výberu – sledujeme správanie, komunikáciu, napredovanie dieťatka

8:45 – 9:00                  Ranné cvičenia, spoločné hry, skupinové aktivity, ranný kruh – SPEAKING TIME – rozvoj slovnej zásoby

9:00 – 9:30                  Hygiena, desiata – SNACK TIME – počas desiatej a olovrantu ponúkame deťom širší výber ovocia a zeleniny na SHARING PLATE – učíme tým deti podeliť sa

9:30 – 10:00                Výchovné zamestnania

10:00 – 11:30              Pobyt vonku, malé batoľatá spánok

11:30 – 12:00             Hygiena, obed

12:00 – 14:30             Odpočinok, poobedňajší spánok, postupné prebúdzanie – NAP TIME

14:30 – 15:00              Hygiena, olovrant – SNACK TIME

15:00 – 16:00             Voľné hry podľa záujmu detí, odchod detí domov