2% z daní

Ako minulý rok, opäť si Vás dovoľujeme požiadať o 2%. Pomôžte nám skvalitniť výchovno-vzdelávací proces a pestrosť podujatí v SMŠ darovaním 2% z daní Občianskemu združeniu Best friends nursery, ktoré SMŠ spolufinancuje. Zákon Vám umožňuje darovať 2%  zo svojich daní z  príjmov neziskovej organizácii, ako je naše Občianske združenie Best friends nursery. Vaše 2% pre nás znamenajú prejavenie… Read more »

Zobraziť

Verejné obstarávanie

Zákazka s nízkou hodnotou : *Výstavba detských jaslí vo Vranove nad Topľou* Výzva na predloženie ponuky Príloha č. 1 Projektová dokumentácia Príloha č. 2 Výkaz výmer _ zadanie Príloha č. 3 Návrh na plnenie kritéria Zmluva o dielo, zverejnená dňa 12.04.2021 Zmluva o dielo Zoznam subdodávateľov Poistná zmluva Rozpočet Zmluva o poskytovaní služieb „Stavebný dozor“… Read more »

Zobraziť